Štatút súťaže Veľkonočný pobyt 2019
 

Štatút súťaže
Veľkonočný pobyt v penzióne Vrchár, Lom nad Rimavicou

 

Tento štatút (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky a pravidlá súťaže s názvom Veľkonočný pobyt v penzióne Vrchár, Lom nad Rimavicou prebiehajúcej na webovej stránke sociálnej siete facebook.com/penzionvrchar  (ďalej len „Súťaž“) a je jediným záväzným dokumentom upravujúcim Súťaž. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Sekcia A.
Organizátor Súťaže

Organizátorom Súťaže je Ing. Viktor Zubaj, 96261 Podzámčok 160, IČO: 33299846, DIČ: 1032788845, IČ DPH: SK1032788845 (registrovaná podľa § 4 zákona o DPH), číslo živnostenského registra: 604-5875 na Okresnom úrade vo Zvolene, (ďalej len „Organizátor“).


Sekcia B.
Trvanie Súťaže


Súťaž sa uskutoční v období od 26. marca 2019 do 10. apríla 2019 vrátane (ďalej len „Doba trvania Súťaže“). Súťaž bude ukončená vyžrebovaním výhercu Súťaže dňa 11. apríla 2019 (ďalej len „Deň žrebovania“). 


Sekcia C.
Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže


Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je zaregistrovaná na internetovej stránke www.facebook.com (ďalej len „Stránka“), (ďalej len „Účastník“), a to po splnení všetkých podmienok účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu.

Zo Súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá sa do nej zapojila v rozpore s pravidlami tohto Štatútu, dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi. Organizátor vylúči zo Súťaže aj Účastníka, ktorý naďalej nesúhlasí so svojou účasťou v Súťaži alebo so spracúvaním svojich osobných údajov na účely konania Súťaže a požiada o to Organizátora.

Sekcia D.
Podmienky účasti v Súťaži a pravidlá Súťaže

Podmienkou účasti v Súťaži je zodpovedanie súťažnej otázky uverejnenej na webovej stránke  facebook.com/penzionvrchar pod súťažný status formou komentáru. 

Organizátor nehradí Účastníkovi žiadne náklady, ktoré Účastníkovi vzniknú v súvislosti s jeho účasťou na Súťaži, resp. výhrou v Súťaži.

Sekcia E.
Žrebovanie, kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhier

Výherca Súťaže (ďalej len „Výherca“) bude vyžrebovaný osobou poverenou Organizátorom Súťaže náhodným žrebovaním z Účastníkov, pričom podkladom pre žrebovanie budú výlučne komentáre jednotlivých Účastníkov nachádzajúce sa pod statusom Organizátora ohľadne Súťaže. Účastníci komentujú status pod svojou prezývkou, pod ktorou sú zaregistrovaní na Stránke. Celkovo prebehne 1 (jedno) žrebovanie.

Osoba poverená Organizátorom vyžrebuje v Deň žrebovania 1 (jedného) Výhercu, ktorý získava výhru uvedenú v sekcii F. ods. 1 tohto Štatútu.

Informácie o výsledkoch žrebovania budú uverejnené do 3 (troch) pracovných dní od žrebovania na webovej stránke facebook.com/penzionvrchar. Organizátor uverejní Výhercov Súťaže pod ich prezývkami spolu s odkazom na kontaktný formulár, ktorý sú Výhercovia povinní vyplniť v prípade záujmu o prevzatie Výhry.

Následne bude Výherca osobou poverenou Organizátorom oboznámený s ďalším postupom pri prevzatí výhry.

Za účelom odovzdania výhry je Výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi potrebnú súčinnosť.

Výherca stráca nárok na výhru, ak

  • sa Organizátor nebude vedieť skontaktovať s Výhercom na základe údajov, ktoré poskytol v kontaktnom formulári;
  • Výherca výhru odmietne;
  • sa Výherca vzdá výhry;
  • mu z iných dôvodov nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmto Štatútom.
  • V prípade, že Výherca stratí nárok na výhru podľa sekcie E. ods. 6 tohto Štatútu, Organizátor uskutoční žrebovanie ešte raz. V prípade, ak aj nový Výherca stratí nárok na výhru, Organizátor je oprávnený určiť ďalšie nakladanie s výhrou.
  • Výhra bude zaslaná Výhercovi e-mailom na adresu, ktorú Organizátorovi oznámil po jeho kontaktovaní podľa sekcie E. ods. 4 tohto Štatútu.
  • Organizátor odošle výhru Výhercovi najneskôr do 30 (tridsiatich) dní.
  • Organizátor Súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry Výhercovi, ak bolo spôsobené dôvodmi na strane Výhercu.
  • Organizátor má právo výhru v Súťaži Výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak zistí že Výherca Súťaže nesplnil podmienky Súťaže podľa tohto Štatútu alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Sekcia F.
Výhra v Súťaži


Výhra v Súťaži je nasledovná: Pobyt pre dve osoby v Penzióne Vrchár v Lome nad Rimavicou www.penzionvrchar.sk na dve noci od 19. apríla 2019 do 21. apríla 2019.


Namiesto výhry uvedenej v sekcii F. ods. 1 tohto Štatútu nie je možné Výhercovi poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie a Výhra je neprenosná na inú osobu.

Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). Výhra, ktorej hodnota nepresahuje výšku 350,- Eur (slovom: tristopäťdesiat eur) je v súlade so Zákonom o dani z príjmov oslobodená od dane z príjmov. Organizátor súťaže informuje Výhercu o hodnote výhry, ktorá bude uvedená v preberacom protokole, ktorým sa výhra odovzdáva. Organizátor nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností Výhercu.

Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhry v porovnateľnej kvalite a hodnote.


Sekcia G.
Ochrana osobných údajov


Organizátor týmto informuje Účastníkov, že za účelom prípadného odovzdania výhry bude spracúvať ich osobné údaje v rozsahu a spôsobom ako je to uvedené na webovej stránke www.penzionvrchar.sk a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý Účastníci, resp. Výhercovia, udelili Organizátorovi pri vyplnení kontaktného formuláru, ktorý im bude odoslaný organizátorom.

Organizátor Súťaže týmto vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov Účastníkov bude postupovať v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a niektorými príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sekcia H.
Záverečné ustanovenia


Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia Organizátorom a účinnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke sociálnej siete Facebook facebook.com/penzionvrchar

Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Organizátora jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom uvedeným v sekcii H. ods. 1 tohto Štatútu.

V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Organizátora vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa Súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.

Každý Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s ustanoveniami tohto Štatútu.

Na zaradenie do Súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo túto Súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyžrebovania a uverejnenia Výhercu.

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

Výherca Súťaže akceptuje Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok a Ubytovací poriadok Organizátora Súťaže uvedené na stránke www.penzionvrchar.skV Lome nad Rimavicou dňa 26.3.2019

Prajeme Vám príjemné ubytovanie
Penzión Vrchár